Gran Canaria School of Languages

Nivåer, innehåll och varaktighet


Spanska nivåer på Gran Canaria School of Languages


Gran Canaria School of Languages erbjuder spanska kurser året runt på de sex nivåerna i den gemensamma europeiska referensramen för språk: A1, A2, B1, B2, C1 och C2.


Förutom det grammatiska innehållet inkluderar undervisningsprogrammet på olika nivåer leksikalt, funktionellt och tematiskt eller kulturellt innehåll, som alltid tar hänsyn till de fyra färdigheternas mål: muntligt och skriftligt uttryck, muntlig och skriftlig förståelse.

Varaktighet


Standardkurs: varje nivå varar mellan 4 och 5 veckor (kontrollera denna kalender).


Nybörjare (nivå A1): börjar den första måndagen i varje månad. Nybörjare med någon kunnighet kan komma in i gruppen en eller två veckor senare. Elever i andra nivåer och de som har privatkurser kan börja vilken måndag som helst.


Nivå C1 ges från oktober till slutet av mars.


Eleven kan närvara vid kursen från 1 vecka och under de veckor han önskar.

Kursformat


Nivå

Längd i veckor

Timmar/vecka

Max. deltagare

A1, A2, B1,

B2 Avanza,

B2 Progresa

4 till 5 veckor

Hela året

Kurs20: 20 timmar i standardkurs

Kurs25: 20 timmar i standardkurs + 5 privata timmar

Kurs30: 30 timmar i standardkurs + 10 privata timmar

14

C1 Avanza,

C1 Progresa

4 till 5 veckor

Oktober till slutet av mars

C2

Hela året

Privat eller Duo: 10 timmar/vecka

1 eller 2

Varför är nivåer B2 och C1 uppdelade i Avanza och Progresa?


Nivåerna B2 och C1 täcker inte bara en stor mängd innehåll; de kräver också att du konsoliderar det du har lärt dig på lägre nivåer. För att säkerställa adekvat utveckling i lärandet delas nivåerna B2 och C1 i två block: Avanza och Progresa.


Det finns ingen förutbestämd order för varje block. Studenten kan börja otydligt med Avanza eller med Progresa, men för att klara hela B2- eller C1-nivån måste båda blocken tas, eftersom varje enhet innehåller olika innehåll.PDF-program på alla nivåer PDF-program på alla nivåer.Grammatiskt innehåll

Aprendo español A1 Aprendo español A2 Aprendo español B1 Aprendo español B2 Avanza Aprendo español B2 Progresa Aprendo español C1 Avanza Aprendo español C1 Progresa

Grammatiskt innehåll och dess distribution under veckorna

Nivåerna på våra intensivkurser i spanska överensstämmer med den Gemensam europeisk referensram för språk med 6 nivåer.


Nedan följer en detaljerad beskrivning av de grammatiska innehållen i nivåerna A1, A2, B1, B2 och C1 och hur de är distribuerade per vecka. Några månader består av 4 veckor, andra av 5 veckor.


I denna beskrivning har man distribuerat innehållet i nivåerna A1 till C1 på 4 veckor.

Distributionen av detta grammatiska innehåll så som visas i följande tabeller är inte bindande, utan påverkas av faktorer som antal elever som ingår i gruppen, hastigheten av inlärningen, etc.


Nivån C2 ges via privatundervisning.

Förutom det grammatiska innehållet, inkluderar läroplanen för de olika nivåerna lexikala, funktionella och tematiska eller kulturella innehåll, alltid med tanke på färdigheten i de fyra olika kunnanderna: muntligt och skriftligt uttryck, muntligt och skriftligt förstående.

A1

A1 Nybörjare

Aprendo Español A1

Jag kan känna igen vanliga ord och mycket enkla fraser som gäller mig själv, min familj och min närmaste omgivning, men bara när man talar till mig sakta och tydligt.

Jag kan förstå vanliga namn, ord och mycket enkla meningar, till exempel på anslag och affischer eller i kataloger. Jag kan använda enkla fraser och meningar för att beskriva var jag bor och människor jag känner.

Jag kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att den andra personen är beredd att tala långsamt och upprepa eller formulera om vad som sagts eller hjälpa mig att formulera vad jag själv vill säga. Jag kan ställa och besvara enkla frågor inom områden som rör omedelbara behov eller gäller mycket välkända ämnesområden.

Jag kan skriva korta, enkla meddelanden, till exempel ett vykort med hälsningar. Jag kan fylla i personliga uppgifter som namn, adress och nationalitet i enklare formulär.


Studenten måste genomgå ett obligatoriskt nivåprov för att gå vidare till nästa nivå.


Vecka

Grammatikinnehåll i månader på 4 veckor

Vecka 1

Verbo llamarse

Verbos regulares en presente

Verbo ser

Verbo tener

Pronombres personales sujeto

Interrogativos: cómo, dónde, cuál, cuántos/as

Género y número de los sustantivos

Los artículos

La negación

Vecka 2

Concordancia sustantivo-adjetivo

Interrogativos: quién, quiénes

Los posesivos

La comparación de adjetivos

Preposición de

Muy, un poco

Verbo estar

Preposición + artículo: al, del

Verbo haber: hay

Contraste estar / hay

Verbo ir

Vecka 3

Por qué, porque

Para qué, para

Verbos irregulares en presente: querer, preferir, saber, conocer

Verbos y pronombres reflexivos

Verbos gustar, encantar, interesar, quedar

Pronombres de objeto indirecto

Demostrativos este, ese, aquel y sus variantes

Adverbios de lugar: aquí, ahí, allí

Vecka 4

Verbos doler, pasar, encontrarse, sentirse

Perífrasis de obligación: tener que + infinitivo, deber + infinitivo, hay que + infinitivo

(No) se puede + infinitivo

Contraste ser / estar

Muy, mucho

La comparación de sustantivos

Pronombres y adjetivos indefinidos

Verbos irregulares decir, oír, construir

Estar (presente) + gerundio

Perífrasis de futuro ir a + infinitivo y pensar + infinitivo


Vecka

Grammatikinnehåll i månader på 5 veckor

Vecka 1

Verbo llamarse

Verbos regulares en presente

Verbo ser

Verbo tener

Pronombres personales sujeto

Interrogativos: cómo, dónde, cuál, cuántos/as

Género y número de los sustantivos

Los artículos

La negación

Vecka 2

Concordancia sustantivo-adjetivo

Interrogativos: quién, quiénes

Los posesivos

La comparación de adjetivos

Preposición de

Muy, un poco

Verbo estar

Preposición + artículo: al, del

Verbo haber: hay

Contraste estar / hay

Verbo ir

Vecka 3

Por qué, porque

Para qué, para

Verbos irregulares en presente: querer, preferir, saber, conocer

Verbos y pronombres reflexivos

Vecka 4

Verbos gustar, encantar, interesar, quedar

Pronombres de objeto indirecto

Demostrativos este, ese, aquel y sus variantes

Adverbios de lugar: aquí, ahí, allí

Verbos doler, pasar, encontrarse, sentirse

Perífrasis de obligación: tener que + infinitivo, deber + infinitivo, hay que + infinitivo

(No) se puede + infinitivo

Contraste ser / estar

Muy, mucho

La comparación de sustantivos

Pronombres y adjetivos indefinidos

Verbos irregulares decir, oír, construir

Estar (presente) + gerundio

Perífrasis de futuro ir a + infinitivo y pensar + infinitivo

Vecka 5

La comparación de sustantivos

Pronombres y adjetivos indefinidos

Verbos irregulares decir, oír, construir

Estar (presente) + gerundio

Perífrasis de futuro ir a + infinitivo y pensar + infinitivo

A2

A2 Basnivå

Aprendo Español A2

Jag kan förstå fraser och mycket vanliga ord som rör mina personliga förhållanden, till exempel information om mig själv och min familj, min närmiljö och sysselsättning. Jag kan uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden.

Jag kan läsa mycket korta och enkla texter.

Jag kan hitta specifik och förutsägbar information i enkelt och vardagligt material som annonser, broschyrer, matsedlar och tidtabeller.

Jag kan förstå korta och enkla personliga brev.

Jag kan delta i samtal och rutinuppgifter som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen och sysselsättningar.

Jag kan fungera i mycket korta sociala samtal, men jag förstår i allmänhet inte tillräckligt för att själv hålla liv i samtalet. Jag kan använda en rad fraser och meningar för att med enkla medel beskriva min familj och andra människor, människors levnadsvillkor, min utbildning och mina nuvarande och tidigare arbetsuppgifter.

Jag kan skriva korta, enkla meddelanden och föra enkla anteckningar inom områden som rör omedelbara behov. Jag kan skriva ett mycket enkelt personligt brev, till exempel för att tacka någon för något.


Studenten måste genomgå ett obligatoriskt nivåprov för att gå vidare till nästa nivå.


Vecka

Grammatikinnehåll i månader på 4 veckor

Vecka 1

Pretérito indefinido: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Estar (pretérito indefinido) + gerundio

Marcadores temporales del pretérito indefinido

Conectores temporales

Perífrasis verbales: volver a + infinitivo, empezar a + infinitivo

Preposiciones a y en

Vecka 2

Pretérito perfecto: morfología (participios regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales de pretérito perfecto

Contraste pretérito indefinido / pretérito perfecto

Perífrasis verbales: acabar de + infinitivo

Pronombres de objeto directo y de objeto indirecto

Posición de los pronombres

Vecka 3

Pretérito imperfecto: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales de pretérito imperfecto

Soler + infinitivo

Contraste de los tiempos de pasado: pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito imperfecto

Estar (pretérito imperfecto) + gerundio

La causa: porque, como

Vecka 4

Futuro simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Contraste futuro simple / futuro perifrástico (ir a + infinitivo)

Marcadores temporales de futuro

Condicional simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos


Vecka

Grammatikinnehåll i månader på 5 veckor

Vecka 1

Pretérito indefinido: morfología (formas regulares e irregulares) y usos

Estar (pretérito indefinido) + gerundio

Marcadores temporales

Conectores temporales

Perífrasis verbales: volver a + infinitivo y empezar a + infinitivo

Preposiciones a y en

Vecka 2

Pretérito perfecto: morfología (participios regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales

Contraste p. indefinido / p. perfecto

Perífrasis verbales: acabar de + infinitivo

Pronombres de objeto directo

Posición de los pronombres de objeto directo

Vecka 3

Pronombres de objeto directo y de objeto indirecto

Posición de los pronombres

Pretérito imperfecto: morfología (formas regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales

Soler + infinitivo

Vecka 4

Contraste de los tiempos de pasado: pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito imperfecto

Estar (pretérito imperfecto) + gerundio

La causa: porque, como

Vecka 5

Futuro simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales

Contraste ir a + infinitivo y futuro simple

Condicional simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

B1

B1 Medelnivå

Aprendo Español B1

Jag kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända företeelser som man regelbundet stöter på i arbete, i skola, på fritid, osv. Om språket talas relativt långsamt och tydligt kan jag i stora drag förstå många radio- och TV-program om dagsaktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse.

Jag kan förstå texter som till största delen består av högfrekvent språk som hör till vardag och arbete. Jag kan förstå beskrivningar av händelser, känslor och önskemål i personliga brev.

Jag kan fungera i de flesta situationer som kan uppstå vid resor i länder eller områden där språket talas. Jag kan utan förberedelser gå in i ett samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet, till exempel familj, fritidsintressen, arbete, resor och aktuella händelser.

Jag kan binda samman fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och händelser, mina drömmar, förhoppningar och framtidsplaner.

Jag kan kortfattat ge skäl och förklaringar för mina åsikter och planer.

Jag kan berätta en historia eller återberätta händelseförloppet i en bok eller film och beskriva mina intryck.

Jag kan skriva enkel, sammanhängande text om ämnen som är välkända för mig eller av personligt intresse.

Jag kan skriva personliga brev som beskriver upplevelser och intryck.


Studenten måste genomgå ett obligatoriskt nivåprov för att gå vidare till nästa nivå.


Vecka

Grammatikinnehåll i månader på 4 veckor

Vecka 1

Pretérito indefinido

Estar (pretérito indefinido) + gerundio

Pretérito perfecto

Pretérito imperfecto

Estar (pretérito imperfecto) + gerundio

Soler + infinitivo

Marcadores temporales

Contraste de tiempos de pasado

Los adverbios en -mente

Pretérito pluscuamperfecto

Imperfecto de conato

Imperfecto de cortesía

Estilo indirecto: presente > imperfecto

El artículo y los topónimos

Ser/estar

Bueno, malo, bien, mal

Vecka 2

Imperativo afirmativo y negativo

Objeto directo y objeto indirecto

Presente de subjuntivo: verbos regulares e irregulares

Perífrasis verbales: dejar de + infinitivo y seguir + gerundio

Vecka 3

Verbos y expresiones que se construyen con indicativo y subjuntivo: valoración y opinión

Nexos causales: porque, como, es que, que

Nexos consecutivos: así que, entonces, o sea que

Nexos finales: para, para que

Contraste por / para

Superlativo relativo y absoluto

Oraciones de relativo

Cuantificadores indefinidos

Vecka 4

Perífrasis verbales: llevar + gerundio y llevar sin + infinitivo

Oraciones temporales

Nexos temporales

Futuro simple con valor de probabilidad

Condicional simple con valor de probabilidad

Futuro perfecto: morfología y usos

Quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, seguramente, a lo mejor, igual (es que), puede (ser) que


Vecka

Grammatikinnehåll i månader på 5 veckor

Vecka 1

Pretérito indefinido

Estar (p. indefinido) + gerundio

Pretérito perfecto

Pretérito imperfecto

Estar (p. imperfecto) + gerundio

Soler + infinitivo

Marcadores temporales

Contraste de tiempos de pasado

Los adverbios en -mente

Pretérito pluscuamperfecto

Imperfecto de conato

Imperfecto de cortesía

Estilo indirecto: presente > imperfecto

Vecka 2

El artículo y los topónimos

Ser / estar

Bueno, malo, bien, mal

Imperativo afirmativo y negativo

Objeto directo y objeto indirecto

Vecka 3

Presente de subjuntivo: verbos regulares e irregulares

Perífrasis verbales: dejar de + infinitivo y seguir + gerundio

Verbos y expresiones que se construyen con indicativo y subjuntivo: valoración y opinión

Vecka 4

Nexos causales: porque, como, es que, que

Nexos consecutivos: así que, entonces, o sea que

Nexos finales: para, para que

Contraste por / para

Superlativo relativo y absoluto

Oraciones de relativo

Cuantificadores indefinidos

Vecka 5

Perífrasis verbales: llevar + gerundio y llevar sin + infinitivo

Oraciones temporales

Nexos temporales

Futuro simple con valor de probabilidad

Condicional simple con valor de probabilidad

Futuro perfecto: morfología y usos

Quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, seguramente, a lo mejor, igual (es que), puede (ser) que

B2 Avanza

B2 Avancerad

Aprendo Español B2

Efter att ha slutfört båda blocken på denna nivå (Avanza och Progresa) kan eleven förstå huvudidéerna i komplex text på både konkreta och abstrakta ämnen, inklusive tekniska diskussioner inom hans / hennes specialiseringsområde. Kan interagera med en grad av flytande och spontanitet som gör regelbunden interaktion med infödda talare fullt möjligt utan belastning för någon av parterna. Kan producera tydlig, detaljerad text om ett brett spektrum av ämnen och förklara en syn på en aktuell fråga som ger fördelar och nackdelar med olika alternativ.


Studenten måste genomgå ett obligatoriskt nivåprov för att gå vidare till nästa nivå.


Vecka

Grammatikinnehåll i månader på 4 veckor

Vecka 1

Oraciones sustantivas

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito perfecto de subjuntivo

Vecka 2

Oraciones de relativo

Pronombres relativos

Oraciones modales

Oraciones comparativas

Perífrasis verbales y verbos de cambio

Vecka 3

Oraciones condicionales

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Condicional compuesto

Expresión de deseo

Expresión de duda

Expresión de probabilidad

Vecka 4

Estilo indirecto

Revisión de tiempos de indicativo y de subjuntivo


Vecka

Grammatikinnehåll i månader på 5 veckor

Vecka 1

Oraciones sustantivas

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito perfecto de subjuntivo

Oraciones de relativo

Pronombres relativos

Vecka 2

Oraciones de relativo

Pronombres relativos

Oraciones modales

Oraciones comparativas

Perífrasis verbales y verbos de cambio

Vecka 3

Oraciones condicionales

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Condicional compuesto

Vecka 4

Expresión de deseo

Expresión de duda

Expresión de probabilidad

Vecka 5

Estilo indirecto

Revisión de tiempos de indicativo y de subjuntivo

B2 Progresa

B2 Avancerad:

Aprendo Español B2

Efter att ha slutfört båda blocken på denna nivå (Avanza och Progresa) kan eleven förstå huvudidéerna i komplex text på både konkreta och abstrakta ämnen, inklusive tekniska diskussioner inom hans / hennes specialiseringsområde. Kan interagera med en grad av flytande och spontanitet som gör regelbunden interaktion med infödda talare fullt möjligt utan belastning för någon av parterna. Kan producera tydlig, detaljerad text om ett brett spektrum av ämnen och förklara en syn på en aktuell fråga som ger fördelar och nackdelar med olika alternativ.


Studenten måste genomgå ett obligatoriskt nivåprov för att gå vidare till nästa nivå.


Vecka

Grammatikinnehåll i månader på 4 veckor

Vecka 1

Oraciones sustantivas

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito perfecto de subjuntivo

Vecka 2

Oraciones temporales: conectores y modos

Revisión de tiempos de pasado

Oraciones finales

Usos de ser y estar

Voz pasiva

Vecka 3

Oraciones concesivas

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Oraciones causales

Oraciones consecutivas

Vecka 4

Estilo indirecto

Revisión de tiempos de indicativo y de subjuntivo


Vecka

Grammatikinnehåll i månader på 5 veckor

Vecka 1

Oraciones sustantivas

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito perfecto de subjuntivo

Vecka 2

Oraciones temporales: conectores y modos

Revisión de tiempos de pasado

Vecka 3

Oraciones finales

Usos de ser y estar

Voz pasiva

Vecka 4

Oraciones concesivas

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Oraciones causales

Oraciones consecutivas

Vecka 5

Estilo indirecto

Revisión de tiempos de indicativo y de subjuntivo

B2: skillnader Avanza och Progresa

Nivå B2 täcker inte bara en stor mängd innehåll; det kräver också att du konsoliderar det du har lärt dig på lägre nivåer. För att säkerställa adekvat progression i lärande delas nivå B2 i två block: Avanza och Progresa.


Det finns ingen förutbestämd order för varje block. Studenten kan börja otydligt med Avanza eller med Progresa, men för att klara hela B2-nivån måste båda blocken tas, eftersom varje enhet innehåller olika innehåll.


Grammatikinnehåll

Av

Pr

Pretérito perfecto de subjuntivo

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Oraciones sustantivas

Oraciones de relativo

Pronombres de relativo

Oraciones modales

Oraciones comparativas

Perífrasis verbales y verbos de cambio

Condicional compuesto

Pluscuamperfecto de subjuntivo

Oraciones condicionales

Expresión de deseo, duda y probabilidad

Estilo indirecto

Revisión de tiempos de indicativo y subjuntivo

Oraciones temporales

Revisión de tiempos de pasado

Oraciones finales

Usos de ser y estar

Voz pasiva

Oraciones concesivas

Estructuras reduplicativas

Oraciones causales

Oraciones consecutivas

C1 Avanza

C1 Övre nivå

Aprendo Español C1 Avanza

Denna nivå går från oktober till mars och är uppdelad i två kvarter, var och en håller en hel månad (4 till 5 veckor).
Block C1 Avanza äger rum i oktober, december och februari.
Block C1 Progresa äger rum i november, januari och mars.

Jag kan förstå mer utvecklat språk även när det inte är klart strukturerat och sammanhanget enbart antyds utan att klart uttryckas. Jag kan förstå TV-program och filmer utan alltför stor ansträngning.
Jag kan förstå långa och komplicerade faktatexter liksom litterära texter och jag uppfattar skillnader i stil. Jag kan förstå fackartiklar och längre instruktioner även inom områden som ligger utanför mina intressen och erfarenheter.
Jag kan uttrycka mig flytande och spontant utan att alltför tydligt söka efter rätt uttryck. Jag kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- och yrkesanknutna ändamål. Jag kan formulera idéer och åsikter med viss precision samt med viss skicklighet anpassa mig efter den person jag talar med.
Jag kan klart och detaljerat beskriva komplicerade ämnesområden med sidoteman och anknytningar. Jag kan utveckla speciella aspekter samt runda av framställningen med en konsekvent slutsats.
Jag kan uttrycka mig i klar och väl strukturerad text med utförligt angivna synpunkter och förklaringar. Jag kan skriva om komplicerade förhållanden i ett brev, en uppsats eller en rapport och argumentera för vad jag anser är viktigt. Jag kan välja en stil som är anpassad till den tänkte läsaren.


Studenten måste genomgå ett obligatoriskt nivåprov för att gå vidare till nästa nivå.


Vecka

Grammatikinnehåll i månader på 4 veckor

Vecka 1

Revisión de tiempos de pasado

Valores del imperfecto

Ser y estar

Expresiones con ser y estar

Verbos de cambio

Vecka 2

Preposiciones ante, mediante, bajo

Verbos seguidos de las preposiciones a, con, de, en

El género de los sustantivos

Vecka 3

Perífrasis verbales de infinitivo

Perífrasis verbales de gerundio

Perífrasis verbales de participio

Pronombres átonos de OD y de OI

Valores de se

Pronombres tónicos preposicionales

Pasiva refleja y pasiva perifrástica

Vecka 4

Estilo indirecto


Vecka

Grammatikinnehåll i månader på 5 veckor

Vecka 1

Revisión de tiempos de pasado

Valores del imperfecto

Ser y estar

Expresiones con ser y estar

Verbos de cambio

Vecka 2

Preposiciones ante, mediante, bajo

Verbos seguidos de las preposiciones a, con, de, en

El género de los sustantivos

Vecka 3

Perífrasis verbales de infinitivo

Perífrasis verbales de gerundio

Perífrasis verbales de participio

Vecka 4

Pronombres átonos de OD y de OI

Valores de se

Pronombres tónicos preposicionales

Pasiva refleja y pasiva perifrástica

Vecka 5

Estilo indirecto

C1 Progresa

C1 Övre nivå

Aprendo Español C1 Progresa

Denna nivå går från oktober till mars och är uppdelad i två kvarter, var och en håller en hel månad (4 till 5 veckor).
Block C1 Avanza äger rum i oktober, december och februari.
Block C1 Progresa äger rum i november, januari och mars.

Jag kan förstå mer utvecklat språk även när det inte är klart strukturerat och sammanhanget enbart antyds utan att klart uttryckas. Jag kan förstå TV-program och filmer utan alltför stor ansträngning.
Jag kan förstå långa och komplicerade faktatexter liksom litterära texter och jag uppfattar skillnader i stil. Jag kan förstå fackartiklar och längre instruktioner även inom områden som ligger utanför mina intressen och erfarenheter.
Jag kan uttrycka mig flytande och spontant utan att alltför tydligt söka efter rätt uttryck. Jag kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- och yrkesanknutna ändamål. Jag kan formulera idéer och åsikter med viss precision samt med viss skicklighet anpassa mig efter den person jag talar med.
Jag kan klart och detaljerat beskriva komplicerade ämnesområden med sidoteman och anknytningar. Jag kan utveckla speciella aspekter samt runda av framställningen med en konsekvent slutsats.
Jag kan uttrycka mig i klar och väl strukturerad text med utförligt angivna synpunkter och förklaringar. Jag kan skriva om komplicerade förhållanden i ett brev, en uppsats eller en rapport och argumentera för vad jag anser är viktigt. Jag kan välja en stil som är anpassad till den tänkte läsaren.


Studenten måste genomgå ett obligatoriskt nivåprov för att gå vidare till nästa nivå.


Vecka

Grammatikinnehåll i månader på 4 veckor

Vecka 1

Las oraciones sustantivas

El artículo determinado

El artículo indeterminado

Vecka 2

Oraciones concesivas

Oraciones temporales

Vecka 3

Expresión de la condición con si

Otras partículas y locuciones condicionales

Otras construcciones con valor condicional

Enunciados suspendidos

La formación de palabras: palabras derivadas

Las oraciones finales

Las oraciones causales

Las oraciones consecutivas

Las preposiciones por y para

Vecka 4

Las oraciones modales

Las oraciones comparativas

Los adverbios en -mente

Las oraciones de relativo

Las oraciones locativas

La composición de palabras


Semana

Grammatikinnehåll i månader på 5 veckor

Semana 1

Las oraciones sustantivas

El artículo determinado

El artículo indeterminado

Semana 2

Oraciones concesivas

Oraciones temporales

Semana 3

Expresión de la condición con si

Otras partículas y locuciones condicionales

Otras construcciones con valor condicional

Enunciados suspendidos

La formación de palabras: palabras derivadas

Semana 4

Las oraciones finales

Las oraciones causales

Las oraciones consecutivas

Las preposiciones por y para

Semana 5

Las oraciones modales

Las oraciones comparativas

Los adverbios en -mente

Las oraciones de relativo

Las oraciones locativas

La composición de palabras

C1: skillnader Avanza och Progresa

Nivå C1 täcker inte bara en stor mängd innehåll; det kräver också att du konsoliderar det du har lärt dig på lägre nivåer. För att säkerställa adekvat progression i lärande delas nivå C1 i två block: Avanza och Progresa.


Det finns ingen förutbestämd order för varje block. Studenten kan börja otydligt med Avanza eller med Progresa, men för att klara hela C1-nivån måste båda blocken tas, eftersom varje enhet innehåller olika innehåll.


Grammatikinnehåll

Av

Pr

Revisión de tiempos de pasado

Valores del imperfecto

Ser y estar

Expresiones con ser y expresiones con estar

Verbos de cambio

Las preposiciones ante, mediante, bajo

Verbos seguidos de a, con, de, en

El género de los sustantivos

Perífrasis verbales

Pronombres átonos y tónicos de OD y de OI

Valores de se

Pasiva refleja y pasiva perifrástica

Estilo indirecto

Oraciones sustantivas

El artículo

Oraciones concesivas

Oraciones temporales

Oraciones condicionales

Formación de palabras: palabras derivadas

Oraciones finales

Oraciones causales

Oraciones consecutivas

Por y para

Las oraciones modales

Las oraciones comparativas

Los adverbios en -mente

Las oraciones de relativo

La composición de palabras

C2

C2 Master nivå:

Efter att ha slutfört denna nivå kan eleven lätt förstå praktiskt taget allt som hörs eller läses. Kan sammanfatta information från olika talade och skriftliga källor, rekonstruera argument och konton i en sammanhängande presentation. Kan uttrycka sig själv spontant, mycket flytande och exakt och differentiera finare nyanser av betydelse ännu mer komplexa situationer.


Grammatikinnehåll

El planteamiento del curso se ajusta a las necesidades específicas del alumno que ya posee un nivel avanzado de la lengua y que desea perfeccionarse a través de la ampliación y matización de vocabulario, la elección de las formas verbales, el uso desviado de los tiempos, etc. Se trata de ayudar al estudiante de español en su camino hacia el bilingüismo.


En este curso se trabajan las estrategias comunicativas asociadas sobre todo al registro formal, pero también al registro conversacional o coloquial (estructuras sintáctico-funcionales, léxicas y semánticas). Asimismo se hace hincapié en la producción textual (coherencia, cohesión y adecuación) y se perfeccionan las destrezas asociadas a la expresión escrita y oral, así como a la comprensión auditiva y de lectura.

Muchas gracias por el tiempo formidable en la escuela de idiomas. Aprendí y me gustó mucho. Espero veros pronto. Voy a recomendar la escuela a otros alumnos. Hasta luego.


Christine Göltsch, Deutschland.

 


Studietip:Glöm aldrig att göra övningarna. Du kommer göra större framsteg om du förstärker det du lärt dig under kursen.


Online spanska kurs för nivåer A1 och A2.

abclingua.net: online Spanish course
Spansk grammatik:Fotogalleri

 

Recensioner från våra studenter

 

Statistik

 

FAQs