Gran Canaria School of Languages

Nivåer, innehåll och varaktighet


Spanska nivåer på Gran Canaria School of Languages


Gran Canaria School of Languages erbjuder spanska kurser året runt på de sex nivåerna i den gemensamma europeiska referensramen för språk: A1, A2, B2, B2, C1 och C2.

Varaktighet


Standardkurs: varje nivå varar mellan 4 och 5 veckor (kontrollera denna kalender).


Nybörjare (nivå A1): börjar den första måndagen i varje månad. Nybörjare med någon kunnighet kan komma in i gruppen en eller två veckor senare. Elever i andra nivåer och de som har privatkurser kan börja vilken måndag som helst.


Nivå C1 ges från oktober till slutet av mars.


Eleven kan närvara vid kursen från 1 vecka och under de veckor han önskar.

Kursformat


Nivå

Format: timmar/vecka

Max. deltagare

Längd i veckor

A1, A2, B1, B2

Kurs20: 20 timmar i standardkurs

Kurs25: 20 timmar i standardkurs + 5 privata timmar

Kurs30: 30 timmar i standardkurs + 10 privata timmar

14

4 till 5 veckor.

Hela året

C1 Avanza,

C1 Progresa

Kurs20

14

4 till 5 veckor.

Oktober till mars

C2

Privat: 10 timmar/vecka

1 eller 2

-

Grammatiskt innehåll och dess distribution under veckorna


Nivåerna på våra intensivkurser i spanska överensstämmer med den Gemensam europeisk referensram för språk med 6 nivåer:


Nedan följer en detaljerad beskrivning av de grammatiska innehållen i nivåerna A1, A2, B1, B2 och C1 och hur de är distribuerade per vecka. Några månader består av 4 veckor, andra av 5 veckor.


I denna beskrivning har man distribuerat innehållet i nivåerna A1 till C1 på 4 veckor.

Distributionen av detta grammatiska innehåll så som visas i följande tabeller är inte bindande, utan påverkas av faktorer som antal elever som ingår i gruppen, hastigheten av inlärningen, etc.


Nivån C2 ges via privatundervisning.

Förutom det grammatiska innehållet, inkluderar läroplanen för de olika nivåerna lexikala, funktionella och tematiska eller kulturella innehåll, alltid med tanke på färdigheten i de fyra olika kunnanderna: muntligt och skriftligt uttryck, muntligt och skriftligt förstående.PDF-program på alla nivåer PDF-program på alla nivåer.A1

A1 Beginner:

Aprendo Español A1

After finishing this level the student can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.


The student must pass a mandatory level test to step up to the next level.


Week

Grammar content for months of 4 weeks

Week 1

Verbo llamarse

Verbos regulares en presente

Verbo ser

Verbo tener

Pronombres personales sujeto

Interrogativos: cómo, dónde, cuál, cuántos/as

Género y número de los sustantivos

Los artículos

La negación

Week 2

Concordancia sustantivo-adjetivo

Interrogativos: quién, quiénes

Los posesivos

La comparación de adjetivos

Preposición de

Muy, un poco

Verbo estar

Preposición + artículo: al, del

Verbo haber: hay

Contraste estar / hay

Verbo ir

Week 3

Por qué, porque

Para qué, para

Verbos irregulares en presente: querer, preferir, saber, conocer

Verbos y pronombres reflexivos

Verbos gustar, encantar, interesar, quedar

Pronombres de objeto indirecto

Demostrativos este, ese, aquel y sus variantes

Adverbios de lugar: aquí, ahí, allí

Week 4

Verbos doler, pasar, encontrarse, sentirse

Perífrasis de obligación: tener que + infinitivo, deber + infinitivo, hay que + infinitivo

(No) se puede + infinitivo

Contraste ser / estar

Muy, mucho

La comparación de sustantivos

Pronombres y adjetivos indefinidos

Verbos irregulares decir, oír, construir

Estar (presente) + gerundio

Perífrasis de futuro ir a + infinitivo y pensar + infinitivo


Week

Grammar content for months of 5 weeks

Week 1

Verbo llamarse

Verbos regulares en presente

Verbo ser

Verbo tener

Pronombres personales sujeto

Interrogativos: cómo, dónde, cuál, cuántos/as

Género y número de los sustantivos

Los artículos

La negación

Week 2

Concordancia sustantivo-adjetivo

Interrogativos: quién, quiénes

Los posesivos

La comparación de adjetivos

Preposición de

Muy, un poco

Verbo estar

Preposición + artículo: al, del

Verbo haber: hay

Contraste estar / hay

Verbo ir

Week 3

Por qué, porque

Para qué, para

Verbos irregulares en presente: querer, preferir, saber, conocer

Verbos y pronombres reflexivos

Week 4

Verbos gustar, encantar, interesar, quedar

Pronombres de objeto indirecto

Demostrativos este, ese, aquel y sus variantes

Adverbios de lugar: aquí, ahí, allí

Verbos doler, pasar, encontrarse, sentirse

Perífrasis de obligación: tener que + infinitivo, deber + infinitivo, hay que + infinitivo

(No) se puede + infinitivo

Contraste ser / estar

Muy, mucho

La comparación de sustantivos

Pronombres y adjetivos indefinidos

Verbos irregulares decir, oír, construir

Estar (presente) + gerundio

Perífrasis de futuro ir a + infinitivo y pensar + infinitivo

Week 5

La comparación de sustantivos

Pronombres y adjetivos indefinidos

Verbos irregulares decir, oír, construir

Estar (presente) + gerundio

Perífrasis de futuro ir a + infinitivo y pensar + infinitivo

A2

A2 Basic:

Aprendo Español A2

After finishing this level the student can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.


The student must pass a mandatory level test to step up to the next level.


Week

Grammar content for months of 4 weeks

Week 1

Pretérito indefinido: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Estar (pretérito indefinido) + gerundio

Marcadores temporales del pretérito indefinido

Conectores temporales

Perífrasis verbales: volver a + infinitivo, empezar a + infinitivo

Preposiciones a y en

Week 2

Pretérito perfecto: morfología (participios regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales de pretérito perfecto

Contraste pretérito indefinido / pretérito perfecto

Perífrasis verbales: acabar de + infinitivo

Pronombres de objeto directo y de objeto indirecto

Posición de los pronombres

Week 3

Pretérito imperfecto: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales de pretérito imperfecto

Soler + infinitivo

Contraste de los tiempos de pasado: pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito imperfecto

Estar (pretérito imperfecto) + gerundio

La causa: porque, como

Week 4

Futuro simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Contraste futuro simple / futuro perifrástico (ir a + infinitivo)

Marcadores temporales de futuro

Condicional simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos


Week

Grammar content for months of 5 weeks

Week 1

Pretérito indefinido: morfología (formas regulares e irregulares) y usos

Estar (pretérito indefinido) + gerundio

Marcadores temporales

Conectores temporales

Perífrasis verbales: volver a + infinitivo y empezar a + infinitivo

Preposiciones a y en

Week 2

Pretérito perfecto: morfología (participios regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales

Contraste p. indefinido / p. perfecto

Perífrasis verbales: acabar de + infinitivo

Pronombres de objeto directo

Posición de los pronombres de objeto directo

Week 3

Pronombres de objeto directo y de objeto indirecto

Posición de los pronombres

Pretérito imperfecto: morfología (formas regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales

Soler + infinitivo

Week 4

Contraste de los tiempos de pasado: pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito imperfecto

Estar (pretérito imperfecto) + gerundio

La causa: porque, como

Week 5

Futuro simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales

Contraste ir a + infinitivo y futuro simple

Condicional simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

B1

B1 Intermediate:

Aprendo Español B1

After finishing this level the student can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.


The student must pass a mandatory level test to step up to the next level.


Week

Grammar content for months of 4 weeks

Week 1

Pretérito indefinido

Estar (pretérito indefinido) + gerundio

Pretérito perfecto

Pretérito imperfecto

Estar (pretérito imperfecto) + gerundio

Soler + infinitivo

Marcadores temporales

Contraste de tiempos de pasado

Los adverbios en -mente

Pretérito pluscuamperfecto

Imperfecto de conato

Imperfecto de cortesía

Estilo indirecto: presente > imperfecto

El artículo y los topónimos

Ser/estar

Bueno, malo, bien, mal

Week 2

Imperativo afirmativo y negativo

Objeto directo y objeto indirecto

Presente de subjuntivo: verbos regulares e irregulares

Perífrasis verbales: dejar de + infinitivo y seguir + gerundio

Week 3

Verbos y expresiones que se construyen con indicativo y subjuntivo: valoración y opinión

Nexos causales: porque, como, es que, que

Nexos consecutivos: así que, entonces, o sea que

Nexos finales: para, para que

Contraste por / para

Superlativo relativo y absoluto

Oraciones de relativo

Cuantificadores indefinidos

Week 4

Perífrasis verbales: llevar + gerundio y llevar sin + infinitivo

Oraciones temporales

Nexos temporales

Futuro simple con valor de probabilidad

Condicional simple con valor de probabilidad

Futuro perfecto: morfología y usos

Quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, seguramente, a lo mejor, igual (es que), puede (ser) que


Week

Grammar content for months of 5 weeks

Week 1

Pretérito indefinido

Estar (p. indefinido) + gerundio

Pretérito perfecto

Pretérito imperfecto

Estar (p. imperfecto) + gerundio

Soler + infinitivo

Marcadores temporales

Contraste de tiempos de pasado

Los adverbios en -mente

Pretérito pluscuamperfecto

Imperfecto de conato

Imperfecto de cortesía

Estilo indirecto: presente > imperfecto

Week 2

El artículo y los topónimos

Ser / estar

Bueno, malo, bien, mal

Imperativo afirmativo y negativo

Objeto directo y objeto indirecto

Week 3

Presente de subjuntivo: verbos regulares e irregulares

Perífrasis verbales: dejar de + infinitivo y seguir + gerundio

Verbos y expresiones que se construyen con indicativo y subjuntivo: valoración y opinión

Week 4

Nexos causales: porque, como, es que, que

Nexos consecutivos: así que, entonces, o sea que

Nexos finales: para, para que

Contraste por / para

Superlativo relativo y absoluto

Oraciones de relativo

Cuantificadores indefinidos

Week 5

Perífrasis verbales: llevar + gerundio y llevar sin + infinitivo

Oraciones temporales

Nexos temporales

Futuro simple con valor de probabilidad

Condicional simple con valor de probabilidad

Futuro perfecto: morfología y usos

Quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, seguramente, a lo mejor, igual (es que), puede (ser) que

B2 Avanza

B2 Advanced:

Aprendo Español B2

After finishing both blocks of this level (Avanza and Progresa) the student can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialization. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.


The student must complete both blocks (Avanza and Progresa) and pass a mandatory level test to step up to the next level.


Week

Grammar content for months of 4 weeks

Week 1

Oraciones sustantivas

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito perfecto de subjuntivo

Week 2

Oraciones de relativo

Pronombres relativos

Oraciones modales

Oraciones comparativas

Perífrasis verbales y verbos de cambio

Week 3

Oraciones condicionales

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Condicional compuesto

Expresión de deseo

Expresión de duda

Expresión de probabilidad

Week 4

Estilo indirecto

Revisión de tiempos de indicativo y de subjuntivo


Week

Grammar content for months of 5 weeks

Week 1

Oraciones sustantivas

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito perfecto de subjuntivo

Oraciones de relativo

Pronombres relativos

Week 2

Oraciones de relativo

Pronombres relativos

Oraciones modales

Oraciones comparativas

Perífrasis verbales y verbos de cambio

Week 3

Oraciones condicionales

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Condicional compuesto

Week 4

Expresión de deseo

Expresión de duda

Expresión de probabilidad

Week 5

Estilo indirecto

Revisión de tiempos de indicativo y de subjuntivo

B2 Progresa

B2 Advanced:

Aprendo Español B2

After finishing both blocks of this level (Avanza and Progresa) the student can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialization. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.


The student must complete both blocks (Avanza and Progresa) and pass a mandatory level test to step up to the next level.


Week

Grammar content for months of 4 weeks

Week 1

Oraciones sustantivas

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito perfecto de subjuntivo

Week 2

Oraciones temporales: conectores y modos

Revisión de tiempos de pasado

Oraciones finales

Usos de ser y estar

Voz pasiva

Week 3

Oraciones concesivas

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Oraciones causales

Oraciones consecutivas

Week 4

Estilo indirecto

Revisión de tiempos de indicativo y de subjuntivo


Week

Grammar content for months of 5 weeks

Week 1

Oraciones sustantivas

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito perfecto de subjuntivo

Week 2

Oraciones temporales: conectores y modos

Revisión de tiempos de pasado

Week 3

Oraciones finales

Usos de ser y estar

Voz pasiva

Week 4

Oraciones concesivas

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Oraciones causales

Oraciones consecutivas

Week 5

Estilo indirecto

Revisión de tiempos de indicativo y de subjuntivo

C1 Avanza

C1 Superior:

Aprendo Español C1 Avanza

Level C1 runs from October to the end of March and is divided in two blocks, each lasting a full month (4 to 5 weeks).
The block C1 Avanza takes place in October, December and February.
The block C1 Progresa takes place in November, January and March.
After finishing both blocks of this level (Avanza and Progresa) the student can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.


The student must complete both blocks (Avanza and Progresa) and pass a mandatory level test to step up to the next level.


Week

Grammar content for months of 4 weeks

Week 1

Revisión de tiempos de pasado

Valores del imperfecto

Ser y estar

Expresiones con ser y estar

Verbos de cambio

Week 2

Preposiciones ante, mediante, bajo

Verbos seguidos de las preposiciones a, con, de, en

El género de los sustantivos

Week 3

Perífrasis verbales de infinitivo

Perífrasis verbales de gerundio

Perífrasis verbales de participio

Pronombres átonos de OD y de OI

Valores de se

Pronombres tónicos preposicionales

Pasiva refleja y pasiva perifrástica

Week 4

Estilo indirecto


Week

Grammar content for months of 5 weeks

Week 1

Revisión de tiempos de pasado

Valores del imperfecto

Ser y estar

Expresiones con ser y estar

Verbos de cambio

Week 2

Preposiciones ante, mediante, bajo

Verbos seguidos de las preposiciones a, con, de, en

El género de los sustantivos

Week 3

Perífrasis verbales de infinitivo

Perífrasis verbales de gerundio

Perífrasis verbales de participio

Week 4

Pronombres átonos de OD y de OI

Valores de se

Pronombres tónicos preposicionales

Pasiva refleja y pasiva perifrástica

Week 5

Estilo indirecto

C1 Progresa

C1 Superior:

Aprendo Español C1 Progresa

Level C1 runs from October to the end of March and is divided in two blocks, each lasting a full month (4 to 5 weeks).
The block C1 Avanza takes place in October, December and February.
The block C1 Progresa takes place in November, January and March.
After finishing both blocks of this level (Avanza and Progresa) the student can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.


The student must complete both blocks (Avanza and Progresa) and pass a mandatory level test to step up to the next level.


Week

Grammar content for months of 4 weeks

Week 1

Las oraciones sustantivas

El artículo determinado

El artículo indeterminado

Week 2

Oraciones concesivas

Oraciones temporales

Week 3

Expresión de la condición con si

Otras partículas y locuciones condicionales

Otras construcciones con valor condicional

Enunciados suspendidos

La formación de palabras: palabras derivadas

Las oraciones finales

Las oraciones causales

Las oraciones consecutivas

Las preposiciones por y para

Week 4

Las oraciones modales

Las oraciones comparativas

Los adverbios en -mente

Las oraciones de relativo

Las oraciones locativas

La composición de palabras


Semana

Grammar content for months of 5 weeks

Semana 1

Las oraciones sustantivas

El artículo determinado

El artículo indeterminado

Semana 2

Oraciones concesivas

Oraciones temporales

Semana 3

Expresión de la condición con si

Otras partículas y locuciones condicionales

Otras construcciones con valor condicional

Enunciados suspendidos

La formación de palabras: palabras derivadas

Semana 4

Las oraciones finales

Las oraciones causales

Las oraciones consecutivas

Las preposiciones por y para

Semana 5

Las oraciones modales

Las oraciones comparativas

Los adverbios en -mente

Las oraciones de relativo

Las oraciones locativas

La composición de palabras

C2

C2 Master:

After finishing this level the student can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarize information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even more complex situations.


C2 Master: private lessons

Grammar content

El planteamiento del curso se ajusta a las necesidades específicas del alumno que ya posee un nivel avanzado de la lengua y que desea perfeccionarse a través de la ampliación y matización de vocabulario, la elección de las formas verbales, el uso desviado de los tiempos, etc. Se trata de ayudar al estudiante de español en su camino hacia el bilingüismo.

En este curso se trabajan las estrategias comunicativas asociadas sobre todo al registro formal, pero también al registro conversacional o coloquial (estructuras sintáctico-funcionales, léxicas y semánticas). Asimismo se hace hincapié en la producción textual (coherencia, cohesión y adecuación) y se perfeccionan las destrezas asociadas a la expresión escrita y oral, así como a la comprensión auditiva y de lectura.A1

A1 Nybörjare:

Aprendo Español A1

Jag kan känna igen vanliga ord och mycket enkla fraser som gäller mig själv, min familj och min närmaste omgivning, men bara när man talar till mig sakta och tydligt.
Jag kan förstå vanliga namn, ord och mycket enkla meningar, till exempel på anslag och affischer eller i kataloger. Jag kan använda enkla fraser och meningar för att beskriva var jag bor och människor jag känner.
Jag kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att den andra personen är beredd att tala långsamt och upprepa eller formulera om vad som sagts eller hjälpa mig att formulera vad jag själv vill säga. Jag kan ställa och besvara enkla frågor inom områden som rör omedelbara behov eller gäller mycket välkända ämnesområden.
Jag kan skriva korta, enkla meddelanden, till exempel ett vykort med hälsningar. Jag kan fylla i personliga uppgifter som namn, adress och nationalitet i enklare formulär.


Studenten måste genomgå ett obligatoriskt nivåprov för att gå vidare till nästa nivå.

 

A1 Nybörjare

Vecka

Grammatiskt innehåll

Vecka 1

El alfabeto

Presente de los verbos ser, tener, trabajar, llevar y llamarse

Números del 1 al 101

Género y número de los adjetivos

Presente de los verbos regulares

Uso de los artículos

Adjetivos calificativos

Vecka 2

Usos de los comparativos. Comparaciones adjetivas

Comparativos regulares e irregulares

Preposiciones en y a con verbos de movimiento

Adjetivos y pronombres posesivos

Concordancia adjetivo – sustantivo

Presente de indicativo de los verbos irregulares

Verbos reflexivos

Adverbios y expresiones de frecuencia

Vecka 3

Verbos defectivos: gustar, encantar, doler…

Pronombres de objeto indirecto

Adverbios también / tampoco

Perífrasis: estar + gerundio

Verbos de tiempo atmosférico

Muy / mucho

Uso de la preposición en

Pronombres indefinidos

Vecka 4

Pronombres y adjetivos demostrativos

Números cardinales del 101 al millón

Preposición para

Perífrasis de obligación: hay que, deber, tener que + infinitivo

Perífrasis: ir a, pensar, querer + infinitivo

Perífrasis: poder + infinitivo

Perífrasis: preferir + infinitivo

A2

A2 Basnivå:

Aprendo Español A2

Jag kan förstå fraser och mycket vanliga ord som rör mina personliga förhållanden, till exempel information om mig själv och min familj, min närmiljö och sysselsättning. Jag kan uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden.
Jag kan läsa mycket korta och enkla texter.
Jag kan hitta specifik och förutsägbar information i enkelt och vardagligt material som annonser, broschyrer, matsedlar och tidtabeller. Jag kan förstå korta och enkla personliga brev.
Jag kan delta i samtal och rutinuppgifter som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen och sysselsättningar. Jag kan fungera i mycket korta sociala samtal, men jag förstår i allmänhet inte tillräckligt för att själv hålla liv i samtalet. Jag kan använda en rad fraser och meningar för att med enkla medel beskriva min familj och andra människor, människors levnadsvillkor, min utbildning och mina nuvarande och tidigare arbetsuppgifter.
Jag kan skriva korta, enkla meddelanden och föra enkla anteckningar inom områden som rör omedelbara behov. Jag kan skriva ett mycket enkelt personligt brev, till exempel för att tacka någon för något.


Studenten måste genomgå ett obligatoriskt nivåprov för att gå vidare till nästa nivå.

 

A2 Basnivå

Vecka

Grammatiskt innehåll

Vecka 1

Pretérito indefinido: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales del pretérito indefinido

Preposiciones a/en

Perífrasis verbales: volver a + infinitivo, empezar a + infinitivo

Estar (pretérito indefinido) + gerundio

Vecka 2

Pretérito perfecto: morfología (participios regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales de pretérito perfecto

Contraste pretérito indefinido / pretérito perfecto

Perífrasis verbales: acabar de + infinitivo

Pronombres de objeto directo y de objeto indirecto

Posición de los pronombres

Doble objeto directo y doble objeto indirecto

Vecka 3

Pretérito imperfecto: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales de pretérito imperfecto

Soler + imperfecto

Contraste de los tiempos de pasado: pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito imperfecto

Estar (pretérito imperfecto) + gerundio

La causa: porque, como

Vecka 4

Futuro simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Contraste futuro simple / futuro perifrástico (ir a + infinitivo)

Marcadores temporales de futuro

Condicional simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

B1

B1 Medelnivå:

Aprendo Español B1

Jag kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända företeelser som man regelbundet stöter på i arbete, i skola, på fritid, osv. Om språket talas relativt långsamt och tydligt kan jag i stora drag förstå många radio- och TV-program om dagsaktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse.
Jag kan förstå texter som till största delen består av högfrekvent språk som hör till vardag och arbete. Jag kan förstå beskrivningar av händelser, känslor och önskemål i personliga brev.
Jag kan fungera i de flesta situationer som kan uppstå vid resor i länder eller områden där språket talas. Jag kan utan förberedelser gå in i ett samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet, till exempel familj, fritidsintressen, arbete, resor och aktuella händelser.
Jag kan binda samman fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och händelser, mina drömmar, förhoppningar och framtidsplaner. Jag kan kortfattat ge skäl och förklaringar för mina åsikter och planer.
Jag kan berätta en historia eller återberätta händelseförloppet i en bok eller film och beskriva mina intryck.
Jag kan skriva enkel, sammanhängande text om ämnen som är välkända för mig eller av personligt intresse. Jag kan skriva personliga brev som beskriver upplevelser och intryck.


Studenten måste genomgå ett obligatoriskt nivåprov för att gå vidare till nästa nivå.

 

B1 Medelnivå

Vecka

Grammatiskt innehåll

Vecka 1

Revisión de la morfología y el uso de los tiempos de pasado.

Morfología y usos del condicional.

Expresiones de curiosidad y sorpresa.

Referencias temporales.

Expresiones de tiempo.

Presente histórico.

Morfología y usos del imperativo regular e irregular.

- Imperativo + pronombres

- Imperativos fosilizados (venga, vamos, mira)

- Imperativo negativo

- Revisión del imperativo negativo

- El imperativo en el español de América

Morfología y uso del futuro perfecto.

Contraste entre futuro perfecto, futuro imperfecto y condicional simple.

Marcadores de probabilidad (a lo mejor, quizás…).

¡Por qué + condicional!

Tener que (imperfecto) + infinitivo compuesto.

Vecka 2

Morfología y uso del presente de subjuntivo, regular e irregular.

Estructuras con subjuntivo: ojalá, espero que, deseo que, quiero que

Expresiones de duda:

- Con indicativo: a lo mejor, igual

- Con indicativo o subjuntivo: quizá(s), tal vez, posiblemente, probablemente

- Con subjuntivo: puede (ser) que, es posible que, es probable que

Estilo indirecto de información.

Verbos y fórmulas de opinión:

- Me parece/es + adjetivo + que + subjuntivo

- Me parece/está + adverbio + que + subjuntivo

- Es un/una + sustantivo + que + subjuntivo

- Es cierto/evidente + que + indicativo

- Está claro + que + indicativo

Estructura: lo más/menos + adjetivo + es.

Argumentación: organizadores del discurso.

Pronombres personales en función de énfasis y contraste.

Vecka 3

Revisión de usos de ser y estar.

Contraste entre indicativo y subjuntivo en las oraciones de relativo.

Oraciones de relativo con antecedente conocido o desconocido.

Oraciones temporales

- después de/antes de + infinitivo

- antes de que + subjuntivo

- cuando/después de que / hasta que + indicativo / subjuntivo

Otros nexos temporales

Vecka 4

Oraciones causales

- porque/como/a causa de (que)/debido a (que)/por

- ya que/dado que/puesto que

- no porque…sino porque / no es que… sino que

Conectores de la argumentación

Oraciones consecutivas: por eso/por lo tanto/así que/de ahí que

Oraciones finales: para que/a fin de que/a que

B2

B2 Avancerad:

Aprendo Español B2

Jag kan förstå längre framställningar i till exempel föreläsningar samt följa med i mer komplicerad argumentation, dock under förutsättning att ämnet är någorlunda bekant. Jag kan förstå det mesta i nyheter och aktuella program på TV. Jag kan förstå de flesta filmer där det talas standardspråk. Jag kan läsa artiklar och rapporter som behandlar aktuella problem och som uttrycker attityder och åsikter. Jag kan förstå samtida litterär prosa.
Jag kan samtala och diskutera så pass flytande och ledigt att jag kan umgås med infödda på ett naturligt sätt. Jag kan ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen och förklara och försvara mina åsikter.
Jag kan klart och detaljerat beskriva förhållanden inom mina intresse- och erfarenhetsområden. Jag kan förklara en ståndpunkt och ange för- och nackdelar med olika alternativ.
Jag kan skriva klar och detaljerad text inom mina intresseområden. Jag kan skriva en uppsats eller rapport som förmedlar information eller ger skäl för eller emot en viss ståndpunkt. Jag kan skriva brev som framhäver den personliga innebörden av händelser och erfarenheter.


Studenten måste genomgå ett obligatoriskt nivåprov för att gå vidare till nästa nivå.

 

B2 Avancerad

Vecka

Grammatiskt innehåll

Vecka 1

Morfología y uso del pretérito imperfecto de subjuntivo

Contraste indicativo / subjuntivo

Oraciones impersonales con indicativo / subjuntivo

Estilo indirecto

Correlación de tiempos

Oraciones adjetivas o de relativo

Vecka 2

Perífrasis de infinitivo, gerundio y participio

Acepciones del verbo dejar

Verbos de cambio

Revisión: usos de pasados

Conectores de argumentación

Oraciones condicionales

Estructuras condicionales

Vecka 3

Usos de ser y estar

La voz pasiva

Ser o estar + adjetivo con cambio de significado

Expresiones descriptivas con ser y estar

Grados de comparación

Expresiones comparativas

Oraciones comparativas contrastivas

Como si/ ni que + imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo

Estructuras intensificadoras y atenuadoras

Impersonalidad

Verbo ser con adjetivos de descripción: matices y diferencias

Verbo parecer(se)

Vecka 4

Revisión de los pronombres relativos

Concordancia verbal: indicativo y subjuntivo

Oraciones subordinadas concesivas

Estructuras reduplicativas con subjuntivo

Oraciones finales

C1

C1 Övre nivå:

Aprendo Español C1 Avanza Aprendo Español C1 Progresa

Denna nivå går från oktober till mars och är uppdelad i två kvarter, var och en håller en hel månad (4 till 5 veckor).
Block C1 Avanza äger rum i oktober, december och februari.
Block C1 Progresa äger rum i november, januari och mars.

Jag kan förstå mer utvecklat språk även när det inte är klart strukturerat och sammanhanget enbart antyds utan att klart uttryckas. Jag kan förstå TV-program och filmer utan alltför stor ansträngning.
Jag kan förstå långa och komplicerade faktatexter liksom litterära texter och jag uppfattar skillnader i stil. Jag kan förstå fackartiklar och längre instruktioner även inom områden som ligger utanför mina intressen och erfarenheter.
Jag kan uttrycka mig flytande och spontant utan att alltför tydligt söka efter rätt uttryck. Jag kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- och yrkesanknutna ändamål. Jag kan formulera idéer och åsikter med viss precision samt med viss skicklighet anpassa mig efter den person jag talar med.
Jag kan klart och detaljerat beskriva komplicerade ämnesområden med sidoteman och anknytningar. Jag kan utveckla speciella aspekter samt runda av framställningen med en konsekvent slutsats.
Jag kan uttrycka mig i klar och väl strukturerad text med utförligt angivna synpunkter och förklaringar. Jag kan skriva om komplicerade förhållanden i ett brev, en uppsats eller en rapport och argumentera för vad jag anser är viktigt. Jag kan välja en stil som är anpassad till den tänkte läsaren.


Studenten måste genomgå ett obligatoriskt nivåprov för att gå vidare till nästa nivå.

 

C1 Övre nivå

Vecka

Grammatiskt innehåll

Vecka 1

Indicativo / Subjuntivo: verbos de influencia, expresiones de valoración y sentimiento, verbos con cambio de significado.

Locuciones adversativas: pero, sino; si no; sino que.

Pronombres relativos (que, el/la/los/las que, quien/quienes, cuyo/cuya/cuyos/cuyas; el/la cual, los/las cuales, lo que, lo cual).

Oraciones de relativo.

Locuciones causales: porque, por qué, por que.

Vecka 2

Indicativo / Subjuntivo: expresar condiciones, causa, consecuencia y finalidad; oraciones temporales y concesivas.

Contraste por/para.

Uso de preposiciones y locuciones preposicionales en sentido figurado: sobre, bajo, ante, tras; encima de, debajo de, delante de, detrás de; encima, arriba, debajo, abajo, etc.

Preposiciones y locuciones de tiempo y lugar: a, hacia, hasta, en, sobre, ante, de, al cabo de, dentro de, desde hace.

Vecka 3

Indicativo / Subjuntivo: expresar comparaciones y modo.

Valores de se.

Estilo indirecto: cambios en el tiempo verbal, cambios en el modo, cambios en el nexo, cambios en adverbios y referencia espacial, cambios en la persona, verbos útiles.

El género de los nombres: masculino, femenino, invariables, casos especiales, cambio de significado según el género.

Formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio, participio.

El diminutivo: -ito, -cito, -ecito, -cecito.

Vecka 4

Perífrasis verbales.

Verbos de cambio.

La voz pasiva.

Adverbios en –mente: frecuencia, tiempo, grado de certeza.

C2

C2 Master:

After finishing this level the student can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarize information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even more complex situations.

 

C2 Master: private lessons

Grammatiskt innehåll

El planteamiento del curso se ajusta a las necesidades específicas del alumno que ya posee un nivel avanzado de la lengua y que desea perfeccionarse a través de la ampliación y matización de vocabulario, la elección de las formas verbales, el uso desviado de los tiempos, etc. Se trata de ayudar al estudiante de español en su camino hacia el bilingüismo.

 

En este curso se trabajan las estrategias comunicativas asociadas sobre todo al registro formal, pero también al registro conversacional o coloquial (estructuras sintáctico-funcionales, léxicas y semánticas). Asimismo se hace hincapié en la producción textual (coherencia, cohesión y adecuación) y se perfeccionan las destrezas asociadas a la expresión escrita y oral, así como a la comprensión auditiva y de lectura.Excellent teaching and a very good atmosphere at school. ¡Gracias Marta! Visit the old parts of the town (Vegueta, Triana), the mountains (especially Roque Nublo). Very good food (individual preparation).¡Gracias Soraya!


Peter Alex Ramsebner, 57, Austria.

 


Studietip:Arbeta med det du kan på spanska innan du kommer hit – öva läsning och gå igenom grammatiken. En liten förberedelse gör början mycket lättare.


Online spanska kurs för nivåer A1 och A2.

abclingua.net: online Spanish course
Spansk grammatik:
Fotogalleri

 

Recensioner från våra studenter

 

Statistik

 

FAQs